A A A

Aktualności

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE DLA ROLNIKÓW !!!

 

W związku z nowelizacją prawa łowieckiego z dn. 1 kwietnia 2018 r.  uprzejmie informujemy iż podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód i ustalenie  wysokości odszkodowania jest obecnie organ wykonawczy  gminy ( wójt, burmistrz, prezydent miasta ) właściwej ze względu na miejsce występowania szkody . Według nowego prawodawstwa szacowania dokonują zespoły , składające się z przedstawicieli gminy, właściwej ze względu na miejsce występowania szkody , przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych , na terenie którego wystąpiła szkoda. Całość procedur związanych z komunikacją personalną oraz obiegiem dokumentów w procedurze szacowania spoczywa na organach gmin właściwych na miejsce występowania szkody.

W związku z powyższym informujemy zainteresowanych aby  wnioski o szacowanie szkód kierować do właściwych miejscowo Urzędów Gmin.

 

 

 

 

Nowe informacje w dziale Komunikaty